Algemene Voorwaarden 2019

ALGEMEEN

1. Studievertrek: Een vennootschap onder firma zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 73725552.

2. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Studievertrek een overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de leerling.

3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Studievertrek wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat de leerling en de opdrachtgever ook dezelfde kunnen zijn).

4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Studievertrek en de opdrachtgever tot stand komt.

5. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.studievertrek.nl vermelde prijzen voor de diverse door Studievertrek aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. Deze overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Het wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.

b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

ARTIKEL 2: BEGELEIDING

a. Studievertrek houdt de schoolresultaten, zoals door de leerling wordt opgegeven, bij.

b. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Studievertrek volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Studievertrek hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

c. Studievertrek is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Studievertrek zal geen mededelingen doen aan derden, behoudens, indien Studievertrek zulks voor de correcte uitvoering van haar taken noodzakelijk acht, aan de leiding van de school die de leerling bezoekt en /of daaraan verbonden docenten.

d. Studievertrek verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.

e. Studievertrek is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Studievertrek.

f. Studievertrek biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

g. De leerling kan van begeleiding worden uitgesloten, indien de leerling zich niet houdt aan de gedragscode, indien sprake is van aanhoudend storend gedrag, indien sprake is van bedreigend gedrag, etc. De overeenkomst kan in dat geval door Studievertrek worden beëindigd.

h. Studievertrek hanteert een persoonlijke aanpak die ons in staat stelt optimaal te kunnen meedenken en werken aan begeleiding die gebaseerd is op een duurzaam resultaat.

ARTIKEL 3: BETALING

a. De opdrachtgever is aan Studievertrek het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie punt 5 onder “Algemeen”).

b. Studievertrek heeft het recht om de gebruikskosten, die de opdrachtgever onder deze overeenkomst verschuldigd is, periodiek en vooruit te factureren. De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn.

c. Studievertrek stelt de factuur kosteloos elektronisch beschikbaar, maar brengt een vergoeding in rekening voor het versturen van een papieren factuur.

d. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt bij elke herinnering € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

e. Studievertrek is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen, al dan niet deels over te dragen aan een derde partij.

f. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Studievertrek heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor de leerling van de opdrachtgever de toegang tot Studievertrek te ontzeggen, totdat er aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan.

g. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Studievertrek kenbaar te worden gemaakt, tenzij de opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

h. Studievertrek behoudt zich het recht voor na het einde van de eerste factuurperiode wijzigingen aan te brengen in de voor de begeleiding gehanteerde tarieven. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.

ARTIKEL 4: DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

b. Studievertrek behoudt zich het recht voor de begeleiding op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. Studievertrek is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de beëindiging van de overeenkomst.

c. De opdrachtgever dient uiterlijk één maand voor het einde van de lopende maand de begeleiding schriftelijk op te zeggen. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn.

ARTIKEL 5: ABSENTIE LEERLING

Absentie van de leerling wordt zoveel mogelijk vooraf door de opdrachtgever gemeld. Absentie van de leerling laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen begeleiding geheel onverlet.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

Studievertrek is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de leerling, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studievertrek. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan Studievertrek, inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie Studievertrek aansprakelijk is, toebrengt.